Přehled aktivit - Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

Nové Město nad Metují
tel. 491 470 156
tel. 491 470 156
Mateřská škola Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
tel. 491 470 156
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Mateřská škola Na Františku 845
Přejít na obsah
Přehled aktivit

Pěvecký sboreček „Lísteček“
dlouholetá tradice, účast na koncertech Novoměstská písnička, Hronovský skřivánek, pořad „Pohádkové odpoledne“, výběr talentovaných dětí pro ZUŠ.
čas: odpolední činnost 1x za 14 dní

vede učitelka Ivana Schumová

Stránky Lístečku jsou zde

Výtvarný kroužek „Barvička“ - zajišťuje reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích pro předškolní vzdělávání, galerii na chodbách a v hale školy, iniciuje spolupráci s rodiči výtvarnými soutěžemi, výběr talentovaných dětí pro ZUŠ.
čas: odpolední činnost 1x za 14 dní, vede učitelka Alena Němcová

Pískání pro zdraví - kurz zobcové flétny s ozdravným programem prof. V. Žilky, součást léčby respiračních chorob, logopedických vad
čas: odpolední činnost 1x za 14 dní
vede zástupkyně ředitelky Aneta Zošiaková


Plavecký výcvik - probíhá podle osnov plavecké školy, seznámení s vodou, hry, splývání, potápění
čas: v jarních měsících, dopolední činnost, místo: bazén města


Speciální logopedický program - logopedická třída pro děti s vadami řeči pracuje podle speciálního plánu. Třída je naplněna zpravidla do 14-ti dětí ve věku od čtyř do sedmi let, na základě výběru, který provádí Speciální pedagogické centrum v Náchodě. Ve třídě pracují dvě učitelky se speciálním vzděláním, které spolupracují s klinickými logopedy. Děti jsou zde vzdělávány dle individuálních plánů za přítomnosti pedagogické asistentky. Součástí výchovné práce všech tříd mateřské školy je provádění prevence vadné výslovnosti dětí, vyhledávání a včasná diagnostika, následná logopedická péče v MŠ či doporučení na odborné pracoviště.
vede učitelka Miloslava Nováková


V roce 2014 jsme se zapojili do rozvojového programu vyhlášeného MŠMT č. -6742-6/2014

„Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“

Název našeho projektu: „Chytré povídání dětí v MŠ Na Františku“

Cíl: Zlepšit podmínky zabezpečení logopedické péče. Zkvalitnit a rozšířit jazykové činnosti o zajímavé programy. Zapojit rodiče prostřednictvím osvěty do logopedického programu školy, zajistit účinnou spolupráci v oblasti prevence vzniku poruch řeči, vzniku čtenářských obtíží, při podpoře rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí předškolního věku.

Celková výše získané dotace : 42 084, 00 Kč

Do projektu byly zařazeny děti mateřské školy, učitelé a rodiče. Byly zakoupeny kvalitní učební pomůcky pro jazykové činnosti / pro indiv. logopedickou nápravu, pro dramatizaci pohádek/ sady loutek a maňásků, obrazové materiály, hodnotné demonstrační obrázky. Děti pracují prostřednictvím počítačové techniky s novými CD výukovými programy: Les, Duben, Prosinec, zakoupenými z této dotace. Část dotace byla použita na mzdu učitelky, která s nejstarší věkovou skupinou dětí a ve speciální logopedické třídě provádí jazykovou výuku dle metody E.Elkonina “Trénink jazykových schopností“. Byly zakoupeny pracovní sešity pro tuto výuku „Hláskař v krajině snů“. Rodiče byli seznamováni s  metodou výuky formou besedy, video záznamů, konzultací. Naše škola je zapojena do celonárodního projektu „ Celé Česko čte dětem“, nezapomněli jsme na doplnění učitelské a žákovské knihovny novými tituly. Podařilo se nám díky projektu vybavit kabinet pomůcek, školní knihovnu a tím zkvalitnit logopedickou prevenci. Osvěta logopedické péče v mateřské škole mezi rodičovskou veřejností byla jistě významnou podporou vzájemné spolupráce. Děti rády pracují s novými pomůckami, ale hlavně se učí správné výslovnosti, rozvíjejí své komunikační dovednosti, vedeme je k dobrému vztahu ke knihám a k literatuře.
Návrat na obsah